Hurmatli aktsiyadorlar!

"FOYKON" AJ qimmatli qog'ozlarini hisobga olish uchun "MULK SARMOY BROKERLIK UYI" AJning investitsiya vositachisi xizmatlari uchun to'lovni bekor qildi. Shu munosabat bilan brokerlik va depozitar xizmatlar bo'yicha investitsiya vositachisi bilan kelishishingizni so'raymiz.

PortfolioInvestmentsMChJinvestitsiyavositachisiqimmatliqog'ozlarnihisobgaolishuchunto'lovyo'qligisabablitavsiyaetiladi.

Portfolio Investments MChJ quyidagi manzilda joylashgan: Toshkent sh., Mustaqillik shox ko'chasi, 107, 327-xona. 3-qavat, Universitet diplomatiya bo'yicha yo'riqnoma, Tel: +998 90 9951704; +998 90 9191704

Hurmat bilan,

FOYKON AJning ma'muriyati Tel: +998 90 8067178

tab3.jpg

Жамият фаолиятининг йуналишлари куйидагилардир:
Кимматли когозлар бозорида амалдаги конунчилик асосида уз фаолиятини амалга оширади.
Махсулот ишлаб чикариш ва сотиш, ташкилот корхона ва фукороларга хизмат курсатиш ва иш бажариш;
Узбекистон Республнкасининг конунчилигига мувофик райвишда ташки иктисодий фаолиятини амалга ошириш;
Экспорт импорт операциялари;
Юридик шахсларни ташкил этиш ёки уларнинг устав фондида (капиталида) улушлар билан шунингдек мол-мулклар ва акцияларни сотиб олиш оркали иштирок этиш;
Узбекистон Республикаси резидентлари томонидан чикарилган кимматли когозлар, шунингдек карз мажбуриятларини сотиб олиш...

Услуга 1
tyt.png
Услуга 1
Услуга 1
tyt.png
Услуга 2
Услуга 1
tyt.png
Услуга 3